Nyheder fra Køge Boldklub

Sidste dag på U11/12/13/14's tur på træningslejeren i Korsør, i dejligt vejr, fin tur igen, og nok nogle trætte drenge der kommer hjem (9 Billeder) ... Se mereSe mindre

11 Timer Siden

9

Så ruller bolden på u11/12/13/14 træningslejren i Korsør. (5 Billeder) ... Se mereSe mindre

2 Dage Siden

5

Referat af ordinær generalforsamling i Køge Boldklub
Torsdag 29. januar 2015

Der var mødt 27 aktive (stemmeberettigede) og 4 passive medlemmer samt 3 gæster frem i klubhuset til den årlige generalforsamling, som naturligvis blev afviklet i henhold til klubbens love.

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslog at satse på gode afprøvede kræfter, nemlig vores to revisorer og den fremmødte revisorsuppleant.

Således valgtes Finn Cederstrøm som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via rettidige annoncer i Dagbladet og Lørdagsavisen samt på klubbens hjemmeside. Hvervet som stemmetællere blev lagt i hænderne på revisor Børge Munk Hansen og revisorsuppleant Thomas Johansen.


2. Bestyrelsens beretning

Formand Chris Hvid Hansen aflagde beretning om det forgangne år, såvel i overbygningen HB Køge som i Køge Boldklub. Hvad angår Køge Park er der stadig stor tiltro til, at projektet bliver en realitet, om end Køge Byråd netop har vedtaget en revideret tidsplan, som nu efter gennemførelse af en grundig VVM undersøgelse/redegørelse opererer med en endelig vedtagelse af den samlede pakke ultimo oktober 2015. Det er således fortsat uvist, om dagens generalforsamling var den sidste i det eksisterende klubhus.

Afslutningsvis stod uddeling af årsnåle for langvarigt medlemskab på programmet. Sidste år var Povl ”Tiller” Sørensen forhindret i at deltage, men i år var han mødt personligt frem for at få overrakt den yderst sjældne 80 års nål, som kun er uddelt én gang før til et medlem af Køge Boldklub, nemlig til Gunnar ”Mona” Olsen i januar 2013. Se listen over årets modtagere af årsnåle til slut i formandens beretning, som gengives i sin fulde ordlyd nedenfor, mellem nærværende referat og årsregnskabet.

Dirigenten betegnede beretningen som vidtfavnende og fyldestgørende, og idet der ikke var nogen kommentarer fra salen kunne han konkludere, at beretningen var godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014, samt forelæggelse af budget for 2015

Kasserer Bent Nielsen fremlagde og gennemgik driftsregnskabet punkt for punkt. Afvigelserne på de enkelte poster mellem det budgetterede og realiserede ophævede hinanden, således at årets overskud endte med at blive 6.075, altså 75 kroner større end forudset.

Efter gennemgangen var der spørgsmål til nogle af posterne, bl.a.:

Sponsorindtægter: Realiseret 406.779 kroner – Budget 675.000 kroner. Kassereren og formanden oplyste, at det er blevet sværere at skaffe sponsorer, hvilket man også må sande i andre klubber, fx HB Køge og Rishøj.

Seniorafdelingens udgifter: Realiseret 347.589 – Budget 300.000. Det blev forklaret, at der er kommet flere medlemmer, især ung-seniorer som beskrevet i formandens beretning, og der er nu i alt fem hold, nemlig i serie 1, serie 3 (2 hold), serie 5 samt U21. Se også afsnittet i beretningen, hvor det hedder, at vi har en udfordring med hensyn til at skabe balance mellem indtægter og udgifter. I denne forbindelse bør det vel også fremhæves, at seniorafdelingen formåede at generere indtægter på 52.600 kroner, mens der kun var budgetteret med 25.000 kroner. Kassereren oplyste endvidere, at seniorafdelingen har haft store udgifter til dommere, idet DBU Sjælland i flere tilfælde har påsat en dommertrio; dette er op til unionen og således uden for vores kontrol.

Talentafdelingen: Hvad dækker de realiserede indtægter på i alt 632.671 over? U-Sportschef Ian Pedersen oplyste, at der er ca. 110-120 spillere i afdelingen, som hver betaler et talentgebyr på 1.500 kroner årligt, total 165.-180.000 kroner. Resten er primært fra rejseaktiviteter, en del sponsorindtægter samt de penge, man får ind ved en mangfoldighed af specielle arrangementer i årets løb.

Herefter fremlagdes budgettet for 2015, idet Bent indledningsvis bemærkede, at tallene var udarbejdet ud fra den præmis, at forsamlingen kunne godkende de forslag til kontingentforhøjelser, som bestyrelsen agtede at fremlægge under det relevante punkt (4) på dagsorden for generalforsamlingen.

Igen foretog Bent en detaljeret gennemgang af de enkelte poster. Der forventes et overskud på 41.000 kroner, når året er omme, idet der bl.a. tages forbehold for, hvordan udviklingen med hensyn til Køge Park projektet kommer til at blive. Viser den netop justerede tidsplan sig at holde stik eller ej?

Der blev igen spurgt ind til den kendsgerning, at man forventer sponsorindtægter på 550.000 kroner i 2015, selvom vi – jf. ovenfor – kun nåede at skaffe 406.779 kroner i 2014. Optimismen begrundes bl.a. med, at vi har fået tilladelse til at opsætte reklameskilte på hegnet ved minikunstbanen og i øvrigt vil have øget fokus på at optimere sponsorindtægterne.

Såvel Henning Larsen som dirigenten var begejstrede over, at det år efter år lykkes Køge Boldklub at skabe et overskud. Det er flot arbejde fra alle involverede personer, lønnede som ulønnede!

Generalforsamlingen godkendte både årsregnskabet for 2014 og budgettet for 2015, idet det her kan afsløres, at de foreslåede kontingentforhøjelser blev vedtaget, jf. næste punkt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog følgende nye takster pr. halvår:

Børn til bold: Kr. 450 (uændret).
U6 – U9: Kr. 600 (stigning med kr. 150)
U10-U11: Kr. 850 (stigning med kr. 150)
U12-U19: Kr. 1.050 (stigning med kr. 150)
Senior: Kr. 950 i år, kr. 1.000 i 2016 og kr. 1.050 i 2017 (stigning med 3 x kr. 50)
Oldboys/veteran: Kr. 800 (uændret)
Passive: Kr. 250 (uændret)
Efterskoleelever: Kr. 250. Dette er en ny kategori, således at unge under uddannelse forhåbentlig vil komme og spille nogle få kampe og dermed bevare tilknytningen til Køge Boldklub.

Generelt vil vi selv med de nye takster være billigere end HB Køges anden moderklub, Herfølge Boldklub.

Forslagene blev næsten enstemmigt vedtaget, eller anderledes udtrykt: På spørgsmålet, om der var nogen, der stemte imod, var eneste markering fra Jacob Poulsen.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter, revisor og suppleant

Næstformand Brian Hansen, kasserer Bent Nielsen samt bestyrelsesmedlem Peter Christoffersen genopstillede og opnåede genvalg for en ny 2-årig periode.

Bestyrelsesmedlem Carsten Jansen ønskede ikke genvalg grundet sit nye arbejde i lufthavnens sikkerhedsstab, som ofte medfører aftenvagter og dermed hyppige afbud til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen foreslog at lade den hidtidige 1. suppleant Brian Halling Olsen indtræde som bestyrelsesmedlem i stedet for Carsten Jansen, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Ian Pedersen genopstillede som suppleant og opnåede genvalg, idet han avancerede til 1. suppleant i stedet for det nye bestyrelsesmedlem Brian Halling Olsen. På bestyrelsens opfordring, og da ingen ny kandidat meldte sig, er posten som 2. suppleant indtil videre vakant.

Efter en langvarig fantastisk indsats som frivillig arbejdsbi i Køge Boldklub, først som kasserer og siden som revisor, ønsker Børge Munk Hansen nu at takke af. Ikke engang han selv kan huske, hvor længe han har været med på de to betydningsfulde poster, som allerede i 2003 indbragte ham den hæderfulde titel af æresmedlem i Køge Boldklub. Som hans efterfølger valgtes Thomas Johansen, der hidtil har fungeret som revisorsuppleant sammen med Michael Pedersen. Der valgtes ingen ny revisorsuppleant i stedet for Thomas Johansen, så denne post er indtil videre vakant.

Alle blev valgt uden modkandidater, enstemmigt og med akklamation.

Det samlede hold ser herefter ud som følger:

Bestyrelse:
Formand Chris Hvid Hansen
Næstformand Brian Hansen
Kasserer Bent Nielsen
Medlem Brian Halling Olsen
Medlem Hans Henrik Bertelsen
Medlem Jesper Kent Pedersen
Medlem Peter Christoffersen

Bestyrelsessuppleant:
Ian Pedersen

Revisorer og revisorsuppleant:
Revisor Finn Cederstrøm
Revisor Thomas Johansen
Revisorsuppleant Michael Pedersen

7. Eventuelt

Der fremkom et par hjertesuk over ting, som burde have været blevet bragt i orden for lang tid siden, og som aldrig havde fået lov at udvikle sig til problemer i Messers velmagtsdage, endsige nutildags, hvis nogen havde haft format til at gennemføre en lærlingeuddannelse under den store mester og træde i hans gevaldige fodspor:

Det ene af de to urinaler på herretoilettet har været ude af drift i 4-5 måneder, mens daglig ledelse og cafeteriaforpagter har været uenige om, hvem der havde ansvaret for at bringe forholdet i orden. Formanden lovede at sørge for, at en VVS-mand tilkaldes fredag den 30. januar.

Net og stolper til beskyttelse af klubhusets vinduer mod vildfarne bolde fra minikunstbanen er efter sigende ankommet for længe siden, men ingen har haft tid til at montere eller i det mindste få andre til at montere rekvisitterne. Især superveteranerne ser med længsel frem til den dag, hvor de kan spille på den lange led af minikunstbanen, uden at påkalde sig kassererens vrede. Der var referenten bekendt ingen, der påtog sig at sørge for en hurtig løsning, så superveteranerne må nok selv komme med gode ideer eller gå i intensiv dialog med bestyrelse og daglig ledelse?

Salget af en rabatbog er gået i gang, og Vennernes formand, Joop Vos opfordrede kraftigt alle til at anskaffe sig et eksemplar formedelst kr. 200, hvor halvdelen går i Køge Boldklubs kasse. Ved flittig brug af rabatkuponerne skulle det være muligt at spare 10.-12.000 kroner (hvoraf nogle få kan bruges til at betale højere kontingent i Køge Boldklub; red.).

Herefter takkede dirigenten alle tilstedeværende for veludført arbejde.

Mødet sluttede med 3 hurraråb for Køge Boldklub.

Således passeret.

Tage Larsen,
Sekretær for bestyrelsen

Dirigentens påtegning:

___________________
Finn CederstrømGeneralforsamling i Køge Boldklub torsdag d. 29/1 2015
Bestyrelsens beretning for året 2014

Velkomst

Velkommen til generalforsamling nr. 88 i Køge Boldklub.


Mindeord

Vi har ikke registreret dødsfald dette år.

HB Køge & Køge Park

Vores overbygning kæmper dagligt for at skabe et stabilt grundlag for at drive professionel fodbold her på egnen.

Bestyrelsen og her primært forretningsudvalget arbejder hårdt på at skabe rammerne for en fornuftig drift. Sidste regnskab endte med et lille plus, hvilket må siges at være fantastisk i lyset af de økonomiske resultater i resten af 1. division.

Peter Frank og administrationen med det daglige ansvar gør det godt, og til vores store glæde er holdet blevet suppleret med Jesper Sommer i rollen som sportschef. Vi har siden Per Ruds afgang savnet en styrmand på det sportslige, men mener også det har styrket samarbejdet mellem klubberne, at der har været en udskiftning på denne post, som efter vores opfattelse var noget låst i fortidens setup.

Førsteholdet har efter en godkendt 13/14 sæson med en placering midt i rækken haft det svært med at få nye spillere, nye trænere og spillestil til at gå op i en højere enhed. Det så længe ud til at overvintringen skulle ske under stregen, men efter at luften var blevet renset i spillertruppen, blev der fokuseret og holdet endte på en livgivende 8. plads, med 19 point op til oprykningspladserne.

HB Køge ungdomsholdene, pt. U19 & U17, vil i den nye sæson blive suppleret med U15 & U14 hold, således at de bedste moderklubspillere i disse årgange fremover optræder i HB Køge regi.

Køge Park projektet folder sig mere og mere ud; projektet ændres konstant i takt med at formålet og lejesammensætningen ændres. En fodboldbane i midten er stadig centrum for projektet, der i øvrigt og desværre hele tiden flytter deadline; først var det december, så marts og nu er vi henne i oktober, før der tages endelig stilling til opførelsen af et for HB Køge og Køge Boldklub vigtigt projekt.

HB Køge kan ikke komme videre i rammerne placeret i Herfølge, og vi kan ikke blive ved med at udvikle Køge Boldklub i faciliteterne som de er nu.
Per Bendix er stadig fast i kødet – på sporet og med målet i sigte, som det forlyder. Vi ser virkelig frem til et Køge Park, med nye faciliteter til alle, hvilket naturligvis vil betyde mange forandringer i klubben, bl.a. at vi slipper for rotteplagen – som er ved at skræmme alle væk.

Køge Boldklub

Det har været endnu et godt år for Køge Boldklub med fremgang på alle områder. Vi har øget indtægterne og medlemstallet samt forbedret vores sportslige fundament, gennem uddannelse af vores trænere.

Vi er d.d. 863 aktive/passive medlemmer og 748 registrerede fodboldspillere, en stor fremgang. I årets løb blev 339 meldt ind og 243 meldt ud af klubben, altså en nettotilgang på 96 medlemmer, hvilket svarer til en stigning i medlemstallet på langt over 10%. Tilgangen kommer primært fra projekt Børn til Bold og den nye pigeafdeling.

Selvom fremgangen er flot, vil vi alligevel prøve at finde årsagerne til, at så mange som 243 spillere har forladt klubben, for at se, hvad vi evt. kan gøre bedre.

Vi spænder vidt fra yngste medlem, som er August på 1 år, til det ældste, vores æresmedlem Messer på 90.

Senior

I seniorafdelingen arbejdes der hårdt på at være konkurrencedygtig og tiltrække spillere, som har lyst til at spille i klubben.

Gennem hårdt arbejde har Schille formået at ansætte dygtige trænere til at stå for træningen, som sammen med lederne i afdelingen sikrer, at tingene hænger sammen.
Dette betyder, at afdelingen er i fremdrift med 57 medlemmer, som sørger for at vi stabilt stiller 4 hold, nemlig et hold i serie 1, to i serie 3 samt et i serie 5. Med en gennemsnitsalder på under 22 år er det virkelig en ung seniorafdeling. Vi er, ledere iberegnet, i alt 72 medlemmer i senioralderen.

U21 holdet har stor succes, et element i klubbens arbejde med at integrere de unge fra U17 & U19 i seniorafdelingen, for herigennem at tilføre og fastholde ung-seniorerne i klubben og udbygge fundamentet for seniorafdelingen. Et resultat af dette var, at serie 1 i efteråret startede med fire 1. års seniorer på holdet.

Forårets serie 4 rykkede op i serie 3, hvilket betød at Køge Boldklub stiller 2 hold i denne række.
Målet for afdelingen er en oprykning til Sjællandsserien, et mål der kæmpes hårdt for og med en 2. plads halvvejs gennem sæsonen virker det inden for rækkevidde.

Året sluttede med 3. udgave af HUGO’s Cup, der i år var en afdeling af GPM turneringen - igen fuldt besat med 24 deltagende hold, og med checken på 10.000,- stod MD Rustfri, da dagen var slut. Tak til sponsorerne, som muliggjorde arrangementet!

Oldboys og veteran

Flere nye tiltag i afdelingen, medlemsfremgang og guldvindere – det var et gyldent år for vores ældste medlemmer, som forventes at stille 4 ½ hold fremover.

Der vil blive tilmeldt et nyt OB hold, som Mark Sauer og Jesper Fuglsang vil stå for. Det forventes, at holdet fortrinsvis kommer til at bestå af nyindmeldte spillere. Foreløbig har vi modtaget 10 nye indmeldelser – en lovende udvikling.

DBU Sjælland veteranholdet vandt guld i veteran øst, et samarbejde mellem DBU Sjælland og DBU København. Dermed havde vi Sjællands bedste veteranhold, efter en spændende turnering, hvor holdet vandt 15 ud af 22 kampe.

I den kommende sæson stiller vi også et veteran- og et superveteranhold i den såkaldte Tønden turnering samt - som en nyskabelse - et 60+ Grand old sammen med Herfølge, altså et HB Køge hold. Sidstnævnte hold spiller i en turnering under DBU København.

Børn & Unge

Børneafdelingen under Frederiks ledelse har gjort det fantastisk i 2014. Børn til bold og en række arrangementer året igennem har virkelig sat Køge Boldklub på dagsordenen som en progressiv og udviklende boldklub. Børn til bold har pt. 73 aktive fra 1 – 5 år. En time indendørs om ugen, med boldleg i alle afskygninger har virkelig været en succes.

Børneafdelingen kører i øvrigt meget fint. Vi er begunstiget af engagerede forældre og dygtige ledere, og det er en fornøjelse, at denne del af klubben er blevet så struktureret og vel kørende.
Breddeafdelingen, som er under Janniks vinger, er et andet fokusområde. Det er ikke, fordi vi pt. har udfordringer på de mange hold, som alle har gode trænere, materialer og træningstider også i vintersæsonen, men vi vil gerne forbedre tilbuddet til de mange breddespillere, og niveauet skal følge med, når vi hæver niveauet i talentafdelingen. Og med de planlagte fælles hold på U14 & U15 vil vi skulle præstere 112% for at holde på de spillere, der ikke kommer med på HB Køge holdene.

Fælles hold med Herfølge under HB Køge navnet er blevet en nødvendighed efter at DBU Sjælland har ændret licenssystemet, så vi i Køge/Herfølge kun kan have ét hold med i den bedste række i U-14 & U-15.

Talentafdelingen med Ian Pedersen arbejder målrettet med at forbedre kvaliteten, tilbyde relevant træning, og vi stiller helt naturligt og konsekvent hold i de bedste rækker. Dette er et resultat af målrettet kvalitetstræning, som kun kommer af veluddannede og motiverede trænere, der ser muligheder i at arbejde i vores udviklende miljø.

Økonomisk er talentafdelingen selvfinansierende, idet medlemmerne betaler et talentgebyr for de ekstra ydelser, som spillerne modtager.

Økonomi & forbedringer

Vi har som tidligere nævnt en super god økonomi, og vi rammer budgetmålet med et mindre overskud på driften i år.

Det er naturligvis ikke klubbens formål at puge penge sammen, og vi vil da også investere i at gøre Køge Boldklub til en bedre klub, hvorfor både ungdoms- og seniorbudgettet er blevet forøget i 2014.

Vi oplever et øget pres på kassen, her især fra trænerne, der ønsker at få kompensation for kørsel, telefon osv. samt stigende krav om uddannelse. Derfor vil bestyrelsen foreslå forhøjelser af kontingentet, som ikke er steget i flere år.

På seniorsiden har vi en stor udfordring, som er et af bestyrelsens hovedfokusområder: Hvordan skaffer vi balance mellem indtægter og udgifter i denne afdeling? Pt. koster seniorafdelingens medlemmer klubben omkring 200.000,- kroner mere end indtægterne. Vi har brug for, at alle gode kræfter hjælper til med at skaffe balance i regnskabet, især med afdelingens ambitioner in mente. Vi ønsker at have en attraktiv seniorafdeling, men skylder at skaffe finansieringen til projektet. Vi betaler naturligvis ikke spillere for at stille op, men alle relaterede udgifter er så høje og stiger i en takt så vi bliver nødt til at anmode om hjælp.

Vi har i Bent en dedikeret og dygtig kasserer; der er ikke en finger at sætte på regnskabet og revisionen skriver også under med stor tillid, det er flot arbejde. Bent blev efter indstilling af bestyrelsen hædret med Erik Asmunds Rejselegat ved DBU Sjællands repræsentantskabsmøde fornylig.

Klubhuset

Vi er rigtig glade for samarbejdet med Birgitte & Steen og håber, de også mener at have noget ud af samarbejdet.

Vi driver selv underetagen, ”Selvmålet” med de daglige åbningstider, hvilket altid har været en udfordring, men med etableringen af profilklubben i samarbejde med Køge Kommune er det lykkedes nogenlunde at holde indtægter & udgifter i balance.

Vi håber jo, at det er sidste gang vi afholder generalforsamling i disse lokaler, men efterhånden som Køge Park tidsplanen udskydes gør vores udflytning naturligvis også.

Årsnåle

Vi kan i aften fejre følgende langvarige medlemskaber:

40 år Jesper ”Glid” Nielsen

50 år Peter Olsen (ikke mødt)
50 år Michael Haagensen

60 år Eigil Hansen
60 år Sven Erik Svensson

Tak for samarbejdet

Herfra skal der lyde en tak til vores støtteforening, Boldklubbens Venner.

Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere.

Tak til ansatte, ledere og frivillige i klubben.

Køge d. 29/1 2015

Køge Boldklub

P.b.v. Chris Hvid Hansen


KØGE BOLDKLUBs DRIFTSREGNSKAB 01.01.14 – 31.12.14

Indtægter Udgifter

Realiseret Budget Realiseret Budget
Kontingenter 1.050.350 (1.000) Klubhus 686.617 (760)

Kommunale tilskud 217.040 (227)

Ungdomsafdelingen 1.380.225 (110) Ungdomsafdelingen 2.377.299 (1.200)

Seniorafdelingen 52.600 (25) Seniorafdelingen 347.589 (300)

Old Boys afdelingen 48.706 ( 50)

Andre indtægter 1.582.672 (1.730) Andre udgifter 816.601 (776)
Indtægter i alt 4.282.887 (3.092) Udgifter i alt 4.276.812 (3.086)

Overskud 6.075 ( 6)
Balance 4.282.887 Balance 4.282.887

KØGE BOLDKLUBs BALANCE PR. 31.12.2014

Aktiver (tkr.) Passiver (tkr.)

2013 2014 2013 2014
Likvider 555 812 Kortfristet gæld 352 521
Kontingenttilgodehavender 0 0 Langfristet gæld 0 0
Øvrige tilgodehavender 186 104 Egenkapital 517 523
Aktier i HB Køge Holding A/S 128 128

Aktiver i alt 869 1.044 Passiver i alt 869 1.044


Egenkapital forklaring (tkr.)
2013 2014
Egenkapital primo 967 517
Nedskrivning aktier 0 0
Driftsresultat - 450 6
Egenkapital ultimo 517 523
... Se mereSe mindre

2 Dage Siden

Intersport og Segment, byder velkommen til Danmarks største endags sommerstævne 30-31/5 på Køge Stadion.

Tillmelding og informationer via Staevner.dk.
... Se mereSe mindre

6 Dage Siden

Køge Boldklub delte et billede. ... Se mereSe mindre

Så er der nye pladser til vores populære Børn til Bold - vi har nu hold både i Køgehallen, Hastrupskolen og Kirstinedalsskolen. Vi har plads til alle børn fra 0-4 år ;-) Hvis du også kender et barn der er helt vild med at lege med bolde, så del denne her ;-) Vi starter i næste uge!!

1 Uge Siden

Vi har +10 pladser tilbage på Kirstinedalsskolen, 4 på Hastrupskolen og 6 i Køgehallerne. Hvis du kender nogen, der vil have de sidste pladser, så er det bare med at melde sig til hurtigst muligt.
Hjælp med at dele dette på din egen tidslinje :-)
... Se mereSe mindre

Så er der nye pladser til vores populære Børn til Bold - vi har nu hold både i Køgehallen, Hastrupskolen og Kirstinedalsskolen. Vi har plads til alle børn fra 0-4 år ;-) Hvis du også kender et barn der er helt vild med at lege med bolde, så del denne her ;-) Vi starter i næste uge!!

1 Uge Siden

Dagens Ret torsdag den 29. januar kl. 18.00

Varm op til generalforsamlingen i Køge Boldklub kl. 20.00 med en velsmagende gang Forloren Hare med Selleri-Kartoffelmos, Stegte Rødder & Flødesauce. Vanlig pris kr. 80,-. Forhåndstilmelding ønskelig på telefon 28802244.

Krohns Køkken ApS
Tlf. 28802244
www.krohns-koekken.dk
... Se mereSe mindre

1 Uge Siden

Køge Boldklub opdaterede sit coverbillede. ... Se mereSe mindre

2 Uger Siden